Përmbajtja e Projektit

Mirëmbajtja

Mirëmbajtja është ndër elementet kryesore që, përveç se ua zgjat jetën objekteve, ajo i bën të dukshme të mirat e projektit, e mbi të gjitha, ambientin e jetës e bën vend të këndshëm për të jetuar.

Ky element është trajtuar dhe do të trajtohet me saktësi nga ideatorët dhe krijuesit e këtij kompleksi.

Banorët, shfrytëzuesit dhe pronarët e banesave dhe të lokaleve në kuadër të kompleksit InternationaL Residence, do të njoftohen me rregullat e mirëmbajtjes me rastin e nënshkrimit të kontratës së shitblerjes së njësisë, në të cilën do të përfshihen të gjitha kushtet dhe rregullat e mirëmbajtjes.

Investitorët do të mirëmbajnë ndërtesat deri në përfundimin e projektit, pastaj në bashkëpunim me banorët dhe shfrytëzuesit do të formojnë OJQ-në si organ kryesor menaxhues i mirëmbajtjes.

01

Të gjitha ndërtesat banesore do të pajisen me sistem të kontrolluar të hyrjeve-daljeve, ashensorë si dhe sistem monitorimi 24h/7.

02

Që projektuesit tanë janë unikë dhe kanë menduar deri në detaje për komoditetin dhe mirëqenien e banorëve të kompleksit tonë , e dëshmon edhe fakti se si askund tjetër në vend, janë projektuar kthina të veçanta brenda ndërtesave - të klimatzizuara, që do të shërbejnë për hedhje të mbeturinave, të cilat do të jenë të vendosura pranë ashensorëve për të siguruar rrugë sa më të shkurtër deri tek ajo pjesë.

01

Të gjitha ndërtesat banesore do të pajisen me sistem të kontrolluar të hyrjeve-daljeve, ashensorë si dhe sistem monitorimi 24h/7.

02

Që projektuesit tanë janë unikë dhe kanë menduar deri në detaje për komoditetin dhe mirëqenien e banorëve të kompleksit tonë , e dëshmon edhe fakti se si askund tjetër në vend, janë projektuar kthina të veçanta brenda ndërtesave - të klimatzizuara, që do të shërbejnë për hedhje të mbeturinave, të cilat do të jenë të vendosura pranë ashensorëve për të siguruar rrugë sa më të shkurtër deri tek ajo pjesë.

03

Teksa duam ta ruajmë privatësinë e banorëve në masën më të madhe të mundshme, ne gjithashtu dëshirojmë të sigurohemi që askush të mos ndihet i pasigurt.

04

Aplikacioni për mirëmbajtje dhe komunikim të banorëve - do të krijohet për t’u ofruar banorëve komunikim dhe përditësim për çdo gjë që do të ndodhë në lidhje me kompleksin dhe mirëmbajtjen e tij. Banorët, gjithashtu, do të informohen për aktivitetet, pagesat e mirëmbajtjes si dhe për çdo shkelje eventuale nga banorët apo shfrytëzuesit i banesave/lokaleve.

Teksa duam ta ruajmë privatësinë e banorëve në masën më të madhe të mundshme, ne gjithashtu dëshirojmë të sigurohemi që askush të mos ndihet i pasigurt.

03

Aplikacioni për mirëmbajtje dhe komunikim të banorëve - do të krijohet për t’u ofruar banorëve komunikim dhe përditësim për çdo gjë që do të ndodhë në lidhje me kompleksin dhe mirëmbajtjen e tij. Banorët, gjithashtu, do të informohen për aktivitetet, pagesat e mirëmbajtjes si dhe për çdo shkelje eventuale nga banorët apo shfrytëzuesit i banesave/lokaleve.

04