Përmbajtja e Projektit

Ngrohja Efiçiente

Të gjitha njësitë banesore të Kompleksit “INTERNATIONAL RESIDENCE” do të pajisen me sistemin më efiçient në treg për ngrohje/ftohje dhe me pompat termike, të cilat në kuadër të sistemit ofrojnë bojlerë me ujë sanitar nga 180 deri 210 litra ujë për njësi.

Sipas ekspertizës së ofruar nga ekspertë të fushës, ky lloj burimi i energjisë do

të mundësojë ngrohje/ftohje me kosto mesatare vjetore, e cila nuk do të kalojë shifrën 100€/në muaj për njësitë tipike në kompleksin “INTERNATIONAL RESIDENCE”.

01

INTERNATIONAL RESIDENCE i ka kushtuar rëndësi kyçe ruajtjes së energjisë, andaj diferencimi më I madh në të jetuarit në njësitë e kompleksit tonë është se do të ruhet jo vetëm shëndeti i banorëve, por edhe ambienti.

02

Një ndër elementet që përcakton shpenzimet e eneregjisë, është ruajtja e saj, e këtë e kemi arritur dukë aplikuar konceptet më të reja ndërkombëtare në mbështjellësin e objekteve, pra muret permietrike, dritaret, fasadat.

01

INTERNATIONAL RESIDENCE i ka kushtuar rëndësi kyçe ruajtjes së energjisë, andaj diferencimi më I madh në të jetuarit në njësitë e kompleksit tonë është se do të ruhet jo vetëm shëndeti i banorëve, por edhe ambienti.

02

Një ndër elementet që përcakton shpenzimet e eneregjisë, është ruajtja e saj, e këtë e kemi arritur dukë aplikuar konceptet më të reja ndërkombëtare në mbështjellësin e objekteve, pra muret permietrike, dritaret, fasadat.

03

Muret perimetrike do të punohen me sistemet e fundit bashkëkohore. Sistemi me mure të thata shumështresore me pllaka të gjipsit në anën e brendshme, me dy shtresa termoizolimi me lesh mineral dhe në pjesën e jashtme pllaka të gjipsit me fibra celuloze të letrës rezistente nga faktorët e jashtëm klimatikë.

04

Ne kompleksin International Residence do te instalohen sistemet fotovoltaike dhe do te shfrytëzohet energjia e tyre për shpenzimet e përbashkëta te banoreve qe te kenë kosto me te ultë te mirëmbajtës dhe shpenzimeve te përbashkëta.

05

Sistemet fotovoltaike janë burim i pastër, i qëndrueshëm dhe i ripërtëritshmëm i energjisë elektrike. Shfrytëzimi i energjisë diellore është një zgjidhje praktike, efiçiente dhe fitimprurëse.
Këto sisteme jo vetëm se ndikojnë në mbrojtjen e ambientit dhe tregojnë vetëdijësimin e bizneseve rreth efiçiencës së energjisë, por edhe ndikojnë në kursimin vetanak të bizneseve duke reduktuar faturat e energjisë elektrike.

Muret perimetrike do të punohen me sistemet e fundit bashkëkohore. Sistemi me mure të thata shumështresore me pllaka të gjipsit në anën e brendshme, me dy shtresa termoizolimi me lesh mineral dhe në pjesën e jashtme pllaka të gjipsit me fibra celuloze të letrës rezistente nga faktorët e jashtëm klimatikë.

03

Ne kompleksin International Residence do te instalohen sistemet fotovoltaike dhe do te shfrytëzohet energjia e tyre për shpenzimet e përbashkëta te banoreve qe te kenë kosto me te ultë te mirëmbajtës dhe shpenzimeve te përbashkëta.

04

Sistemet fotovoltaike janë burim i pastër, i qëndrueshëm dhe i ripërtëritshmëm i energjisë elektrike. Shfrytëzimi i energjisë diellore është një zgjidhje praktike, efiçiente dhe fitimprurëse. Këto sisteme jo vetëm se ndikojnë në mbrojtjen e ambientit dhe tregojnë vetëdijësimin e bizneseve rreth efiçiencës së energjisë, por edhe ndikojnë në kursimin vetanak të bizneseve duke reduktuar faturat e energjisë elektrike.

05