Objekti 6

Të lira:

X

Njësia 101

Numër

101

Kati

1

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

288.20

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 101

X

Njësia 102

Numër

102

Kati

1

Tipi

4+1

Terasa

-

Sipërfaqja

246.73

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 102

X

Njësia 103

Numër

103

Kati

1

Tipi

4+1

Terasa

-

Sipërfaqja

266.81

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 103

X

Njësia 104

Numër

104

Kati

1

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

250.73

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 104

X

Njësia 105

Numër

105

Kati

1

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

235.52

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 105

X

Njësia 106

Numër

106

Kati

1

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

238.77

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 106

X

Njësia 107

Numër

107

Kati

1

Tipi

4+1

Terasa

-

Sipërfaqja

262.27

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 107

X

Njësia 108

Numër

108

Kati

1

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

231.57

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 108

X

Njësia 201

Numër

201

Kati

2

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

221.75

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 201

X

Njësia 202

Numër

202

Kati

2

Tipi

-

Terasa

-

Sipërfaqja

141.7

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 202

X

Njësia 203

Numër

203

Kati

2

Tipi

-

Terasa

-

Sipërfaqja

90.71

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 203

X

Njësia 204

Numër

204

Kati

2

Tipi

1+1

Terasa

-

Sipërfaqja

122.47

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 204

X

Njësia 205

Numër

205

Kati

2

Tipi

-

Terasa

-

Sipërfaqja

120.19

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 205

X

Njësia 206

Numër

206

Kati

2

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

175.30

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 206

X

Njësia 207

Numër

207

Kati

2

Tipi

-

Terasa

-

Sipërfaqja

131.07

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 207

X

Njësia 208

Numër

208

Kati

2

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

180.58

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 208

X

Njësia 301

Numër

301

Kati

3

Tipi

3+1

Terasa

31.42

Sipërfaqja

217.01

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 301

X

Njësia 302

Numër

302

Kati

3

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

209.01

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 302

X

Njësia 303

Numër

303

Kati

3

Tipi

3+1

Terasa

115.87

Sipërfaqja

200.70

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 303

X

Njësia 304

Numër

304

Kati

3

Tipi

3+1

Terasa

202.81

Sipërfaqja

205.86

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 304

X

Njësia 401

Numër

401

Kati

4

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

205.66

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 401

X

Njësia 402

Numër

402

Kati

4

Tipi

-

Terasa

-

Sipërfaqja

200.72

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 402

X

Njësia 403

Numër

403

Kati

4

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

200.80

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 403

X

Njësia 404

Numër

404

Kati

4

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

208.02

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 404

X

Njësia 501

Numër

501

Kati

5

Tipi

4+1

Terasa

82.68

Sipërfaqja

269.00

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 501

X

Njësia 502

Numër

502

Kati

5

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

246.08

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 502

X

Njësia 503

Numër

503

Kati

5

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

185.76

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 503

X

Njësia 601

Numër

601

Kati

6

Tipi

4+1

Terasa

-

Sipërfaqja

247.81

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 601

X

Njësia 602

Numër

602

Kati

6

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

224.77

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 602

X

Njësia 603

Numër

603

Kati

6

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

185.79

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 603

X

Njësia 701

Numër

701

Kati

7

Tipi

4+1

Terasa

-

Sipërfaqja

227.59

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 701

X

Njësia 702

Numër

702

Kati

7

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

204.58

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 702

X

Njësia 703

Numër

703

Kati

7

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

185.79

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 703

X

Njësia 801

Numër

801

Kati

8

Tipi

4+1

Terasa

-

Sipërfaqja

205.94

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 801

X

Njësia 802

Numër

802

Kati

8

Tipi

3+1

Terasa

-

Sipërfaqja

185.83

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 802

X

Njësia 803

Numër

803

Kati

8

Tipi

2+1

Terasa

-

Sipërfaqja

185.76

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 803

X

Njësia 901

Numër

901

Kati

9

Tipi

-

Terasa

-

Sipërfaqja

304.0

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 901

X

Njësia 1001

Numër

1001

Kati

1

Tipi

-

Terasa

-

Sipërfaqja

218.00

Parking

Falas

PREMIUM APARTMENTS

NJËSIA 1001

HyrjaTipiSipërfaqja (Bruto)Terasa e gjelbërt
101 3+1 288.20 m2 -
102 4+1 246.73 m2 -
103 4+1 266.81 m2 -
104 2+1 250.73 m2 -
105 2+1 235.52 m2 -
106 2+1 238.77 m2 -
107 4+1 262.27 m2 -
108 2+1 231.57 m2 -
201 3+1 221.75 m2 -
202 - 141.7 m2 -
203 - 90.71 m2 -
204 1+1 122.47 m2 -
205 - 120.19 m2 -
206 2+1 175.30 m2 -
207 - 131.07 m2 -
208 2+1 180.58 m2 -
301 3+1 217.01 m2 31.42m2
302 3+1 209.01 m2 -
303 3+1 200.70 m2 115.87m2
304 3+1 205.86 m2 202.81m2
401 3+1 205.66 m2 -
402 - 200.72 m2 -
403 3+1 200.80 m2 -
404 3+1 208.02 m2 -
501 4+1 269.00 m2 82.68m2
502 3+1 246.08 m2 -
503 2+1 185.76 m2 -
601 4+1 247.81 m2 -
602 3+1 224.77 m2 -
603 2+1 185.79 m2 -
701 4+1 227.59 m2 -
702 3+1 204.58 m2 -
703 2+1 185.79 m2 -
801 4+1 205.94 m2 -
802 3+1 185.83 m2 -
803 2+1 185.76 m2 -
901 - 304.0 m2 -
1001 - 218.00 m2 -